A2ZAPK

Дія3.0.3

Дія v3.0.3

Downloads: 1363


Free

Дія / Specifications

Дія / Screenshots

Дія 3.0.3
Loading... Дія 3.0.3
Loading... Дія 3.0.3
Loading... Дія 3.0.3
Loading... Дія 3.0.3
Loading... Дія 3.0.3

Дія / Description

Дія — держава в смартфоні. Держава в центрі якої кожен з вас.

Встановивши Дію ви зможете:
— користуватися цифровими документами;
— отримувати державні послуги у декілька кліків;
— ділитися копіями цифрових документів.

Паперові та пластикові оригінали документів тепер можна залишити вдома.

Для отримання цифрових версій своїх документів просто завантажте Дію та авторизуйтеся. Вони з’являться у застосунку автоматично якщо в реєстрах є ваші дані.

Цифрові документи в Дії:
— Паспорт громадянина України у вигляді ID-картки.
— Біометричний закордонний паспорт.
— Картка платника податків (РНОКПП).
— Водійське посвідчення.
— Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.
— Страховий поліс транспортного засобу.
— Студентський квиток.
— Довідка переселенця (ВПО).
— Свідоцтво про народження вашої дитини.

Державні послуги онлайн:
— Оплата штрафів за порушення ПДР.
— Оплата боргів за виконавчими провадженнями.
— Оплата податків ФОП.
— Подання декларацій ФОП.
— Заміна посвідчення водія.
— Реєстрація місця проживання.
— Сплата адміністративних послуг за QR-кодом.
— Запис до листа очікування вакцинації від COVID-19.
— Одноразова допомога ФОПам та найманим працівникам.

еДемократія:
— Місцеві петиції

Деталі:
— Авторизація через систему BankID НБУ або за NFC.
— Онлайн та автономний режим.
— Контроль сесій на пристроях.
— Перевірка цифрових документів через тимчасові унікальні коди.
— Автоматична верифікація РНОКПП.
— Відображення техпаспорта у застосунку належного користувача.
— Сканер QR-кодів.
— Повідомлення про штрафи виконавчі провадження та важливі новини.
— Онлайн-підтримка та чатботи.

Дія — зручно непомітно людяно.

Оновіть Дію в ній багато нового!

Еволюція підпису. Ми створили Дія.Підпис — найзахищеніший цифровий підпис просто у вашому смартфоні. Ним ви можете підписувати документи в Дії та онлайн.
Реєстрація місця проживання. Змінюйте місце реєстрації у застосунку — без квестів по держустановах та штампу у паспорті.
Податкова — це місцями складно. Ми зробили так щоб було просто. Сплачуйте податки та ЄСВ подавайте декларацію у декілька кліків.
Місцеві петиції. Взаємодія з державою тепер просто у смартфоні ви можете вплинути на зміни у своєму місті чи громаді.
Тепер просто в застосунку ви можете подати заяву на заміну водійського посвідчення якщо його пошкодили або втратили та замість виданого вперше на 2 роки.
Сплата послуг за QR-кодом. Дія стає платіжним інструментом — сплачуйте адміністративний збір через застосунок.
Контроль сесій. Ви можете керувати сесіями Дії на різних пристроях отримувати пуш про вхід у застосунок із нового пристрою та деактивувати усі пристрої.
Action - the state in the smartphone. A state in the center of which each of you.

By installing Action you can:
- use digital documents;
- receive public services in a few clicks;
- share copies of digital documents.

Paper and plastic originals can now be left at home.

To get digital versions of your documents just download the Action and log in. They will appear in the application automatically if your data is in the registers.

Digital documents in Action:
- Passport of a citizen of Ukraine in the form of an ID card.
- Biometric passport.
- Taxpayer card (RNOKPP).
- Driver's license.
- Vehicle registration certificate.
- Vehicle insurance policy.
- Student ID.
- Resettlement certificate (IDP).
- Your child's birth certificate.

Public services online:
- Payment of fines for traffic violations.
- Payment of debts under enforcement proceedings.
- Payment of personal income taxes.
- Submission of FOP declarations.
- Replacement of the driver's license.
- Registration of residence.
- Payment for administrative services by QR-code.
- Entry in the waiting list for vaccination from COVID-19.
- One-time assistance to sole proprietors and employees.

eDemocracy:
- Local petitions

Details:
- Authorization through the BankID system of the NBU or NFC.
- Online and offline mode.
- Monitor sessions on devices.
- Verification of digital documents through temporary unique codes.
- Automatic verification of RNOKPP.
- Display of the technical passport in the application of the proper user.
- QR code scanner.
- Notifications of fines enforcement proceedings and important news.
- Online support and chatbots.

Action - convenient unobtrusive humane.

Update the Action it has a lot of new!

The evolution of the signature. We created Action.Signature - the most secure digital signature just in your smartphone. With it you can sign documents in Action and online.
Registration of residence. Change the place of registration in the application - without quests for government agencies and a stamp in the passport.
Tax is sometimes difficult. We made it easy. Pay taxes and SDRs file a return in a few clicks.
Local petitions. Interacting with the state is now just a smartphone you can influence change in your city or community.
Now just in the application you can apply for a replacement driver's license if it is damaged or lost and instead of the first issued for 2 years.
Payment for services by QR-code. The action becomes a payment tool - pay the administrative fee through the application.
Session control. You can manage Actions sessions on different devices receive a login push from a new device and deactivate all devices.

Show More >

Дія / What's New in v3.0.3

В Дії з’являться нові послуги та можливості:

- Дія Підпис.
- Послуги податкової для ФОП.
- Заміна посвідчення водія.
- Контроль сесій на пристроях.
- Оплати адміністративного збору.
- Петиції.
- Реєстрація місця проживання.

Choose Download Locations for Дія v3.0.3


Дія / Tags

Share Дія At Social Media