A2ZAPK

iYoni – Kalendarz płodności i ciąży1.4.9

iYoni – Kalendarz płodności i ciąży v1.4.9

Downloads: 1817


Free

iYoni – Kalendarz płodności i ciąży / Specifications

iYoni – Kalendarz płodności i ciąży / Screenshots

iYoni – Kalendarz płodności i ciąży 1.4.9
Loading... iYoni – Kalendarz płodności i ciąży 1.4.9
Loading... iYoni – Kalendarz płodności i ciąży 1.4.9
Loading... iYoni – Kalendarz płodności i ciąży 1.4.9
Loading... iYoni – Kalendarz płodności i ciąży 1.4.9
Loading... iYoni – Kalendarz płodności i ciąży 1.4.9
Loading... iYoni – Kalendarz płodności i ciąży 1.4.9

iYoni – Kalendarz płodności i ciąży / Description

iYoni – TWÓJ PRZEWODNIK PRZY PLANOWANIU RODZINY

Opracowana przez lekarzy i ekspertów tworzących krajowe rekomendacje leczenia zaburzeń płodności aplikacja do śledzenia dni płodnych i owulacji dla przyszłych mam.

Intuicyjny kalendarz cyklu pomagający precyzyjnie ustalić fazę największej płodności i ocenić szanse na ciążę. Umożliwia śledzenie objawów płodności rejestrowanie codziennych aktywności dla Twojego zdrowia edukuje poprzez bazę wiedzy i zapewnia indywidualne rekomendacje opracowane w oparciu o aktualne publikacje naukowe i doświadczenie kliniczne najlepszych lekarzy.

iYoni JEST PO TO BY POMÓC CI ZOSTAĆ MAMĄ

Zwiększ swoje szanse na zajście w ciążę i zadbaj o płodność. Monitoruj cykl miesiączkowy dowiedz się co wpływa na Twoją płodność prowadź zdrowy styl życia wykonaj potrzebne badania i dowiedz się co możesz zrobić by doczekać się dziecka. Subtelnie włącz w starania swojego partnera.

iYoni to jedyna aplikacja która została opracowana przez lekarzy zajmujących się płodnością bazująca na najnowszej wiedzy medycznej i wiarygodnych badaniach naukowych.

Zapewni Ci skuteczne i merytoryczne wsparcie w nowoczesnym stylu. Poprowadzi przez niuanse związane z płodnością cyklem miesiączkowym ciążą a także podpowie co zrobić w przypadku podejrzenia zaburzeń płodności.

Wbudowany kalendarzyk i zaawansowane algorytmy pozwalają na precyzyjną kalkulację poszczególnych faz cyklu miesiączkowego. Z kolei analiza wprowadzanych danych umożliwia przygotowanie wskazówek i rekomendacji dostosowanych do Twojej sytuacji i zwiększających szanse na poczęcie.

Z aplikacją iYoni i zawartą w niej wiedzą lekarzy oraz ekspertów:
• Lepiej poznasz swoje ciało i czynniki wpływające na Twoją płodność
• Precyzyjnie ustalisz termin owulacji dni płodne i przebieg cykli miesiączkowych
• Otrzymasz spersonalizowane wskazówki na temat Twojego zdrowia i starań o ciążę
• Sprawdzisz jak zwiększyć swoje szanse na poczęcie dziecka
• Dowiesz się więcej o diagnostyce i leczeniu zaburzeń płodności
• Oszczędzisz czas i pieniądze unikając zbędnych badań przypadkowych wizyt lekarskich czy inwestycji w suplementy niedopasowane do Twoich potrzeb

W aplikacji ZNAJDZIESZ:
• Precyzyjny kalendarz cyklu miesiączkowego owulacji i dni płodnych
• Monitoring codziennych aktywności i Twojego stylu życia wraz z raportami
• Indywidualne zalecenia co zrobić by zadbać o płodność
• Prognozy szans na ciążę
• Kalkulator ciąży

Czym NIE JEST aplikacja iYoni:
• To nie jest aplikacja zajmująca się płatnym pośrednictwem między klinikami/lekarzami a pacjentami. Nie znajdziesz tu rankingu ani innych form płatnej promocji usług gabinetów czy przychodni.
• Nie promujemy suplementów które według dostępnej wiedzy nie mają udowodnionego działania. Jeśli w Twojej sytuacji może być zalecana suplementacja – otrzymasz informację o potrzebnym składniku a nie komercyjnie dostępnym produkcie danej firmy.
• Nie promujemy gadżetów ani metod o wątpliwej wartości podczas starań o ciążę. Będziemy Cię informować jeżeli na rynku pojawią się urządzenia o zweryfikowanym działaniu lub ktoś zgłosi się do nas w celu przetestowania nowego urządzenia (damy Ci wtedy znać jakie były tego efekty).

ZAUFAJ EKSPERTOM iYoni!
Udostępniamy tylko sprawdzone informacje i dobre praktyki oparte na aktualnej wiedzy rekomendacjach narodowych towarzystw medycznych oraz wynikach badań naukowych.

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Korzystamy ze sprawdzonych certyfikowanych rozwiązań i maksymalnie ograniczamy zakres informacji możliwych do powiązania z Twoimi danymi osobowymi.

Pobierz już dziś nasz kalendarz cyklu i skorzystaj z przyjaznego i specjalistycznego wsparcia podczas starań o ciążę!
iYoni - YOUR FAMILY PLANNING GUIDE

Developed by doctors and experts creating national recommendations for the treatment of fertility disorders an application for tracking fertile days and ovulation for expectant mothers.

Intuitive cycle calendar that helps to precisely determine the phase of the greatest fertility and assess the chances of pregnancy. It allows you to track fertility symptoms record daily activities for your health educate through the knowledge base and provide individual recommendations based on current scientific publications and clinical experience of the best doctors.

iYoni IS HERE TO HELP YOU BECOME A MOM

Increase your chances of getting pregnant and take care of your fertility. Monitor your menstrual cycle find out what affects your fertility lead a healthy lifestyle do the necessary tests and find out what you can do to have a baby. Include subtly in your partner's efforts.

iYoni is the only application developed by fertility doctors based on the latest medical knowledge and reliable scientific research.

He will provide you with effective and substantive support in a modern style. It will guide you through the nuances related to fertility menstrual cycle pregnancy and will also tell you what to do in case of suspected fertility disorders.

Built-in calendar and advanced algorithms allow for precise calculation of individual phases of the menstrual cycle. In turn the analysis of the entered data allows you to prepare tips and recommendations tailored to your situation and increasing the chances of conception.

With the iYoni application and the knowledge of doctors and experts it contains:
• You will get to know your body and the factors influencing your fertility better
• You can precisely set the date of ovulation fertile days and the course of menstrual cycles
• You will receive personalized guidance about your health and pregnancy efforts
• Find out how to increase your chances of conceiving a child
• Learn more about the diagnosis and treatment of fertility disorders
• You will save time and money by avoiding unnecessary tests accidental medical visits or investments in supplements not suited to your needs

In the application you will find:
• Accurate calendar of the menstrual cycle ovulation and fertile days
• Monitoring of daily activities and your lifestyle with reports
• Individual recommendations on what to do to ensure fertility
• Prediction of the chances of pregnancy
• Pregnancy Calculator

What is the iYoni App NOT:
• This is not an application that deals with fee-based mediation between clinics / doctors and patients. You will not find a ranking or other forms of paid promotion of office or clinic services here.
• We do not promote supplements that to the best of our knowledge are not proven to work. If supplementation may be recommended in your situation - you will receive information about the ingredient you need not a commercially available product of a given company.
• We do not promote gadgets or methods of questionable value in trying to get pregnant. We will inform you if there are devices on the market with verified operation or someone comes to us to test a new device (we will then let you know what the effects were).

TRUST iYoni EXPERTS!
We provide only proven information and good practices based on current knowledge recommendations of national medical societies and the results of scientific research.

We care about the security of your data. We use proven certified solutions and limit the scope of information that can be associated with your personal data as much as possible.

Download our cycle calendar today and benefit from friendly and specialized support while trying to get pregnant!

Show More >

iYoni – Kalendarz płodności i ciąży / What's New in v1.4.9

- Dodaliśmy dodatkowe objawy oraz symptomy płodności w informacjach z dzisiaj, byś mogła jeszcze lepiej monitorować swój cykl.
- Dodaliśmy możliwość zarządzania powiadomieniami, byś mogła decydować o czym chcesz być informowana przez aplikację.
- Poprawiliśmy drobne błędy w aplikacji.
- Poprawiliśmy stabilność aplikacji.

Choose Download Locations for iYoni – Kalendarz płodności i ciąży v1.4.9


iYoni – Kalendarz płodności i ciąży / Tags

Share iYoni – Kalendarz płodności i ciąży At Social Media