A2ZAPK

Base HRM2.1.33

Base HRM v2.1.33

Downloads: 290


Free

Base HRM / Specifications

Base HRM / Screenshots

Base HRM 2.1.33
Loading... Base HRM 2.1.33
Loading... Base HRM 2.1.33
Loading... Base HRM 2.1.33
Loading... Base HRM 2.1.33
Loading... Base HRM 2.1.33
Loading... Base HRM 2.1.33
Loading... Base HRM 2.1.33
Loading... Base HRM 2.1.33
Loading... Base HRM 2.1.33

Base HRM / Description

Base HRM là ứng dụng di động nằm trong bộ sản phẩm Quản trị và Phát triển nhân sự Base HRM+. Base HRM được kết nối với các ứng dụng quản trị nhân sự khác trong bộ sản phẩm từ đó hiển thị thông tin đầy đủ cập nhật nhất trên smartphone của mỗi nhân sự.

THEO DÕI TOÀN BỘ THÔNG TIN QUAN TRỌNG TẠI MỘT ỨNG DỤNG DUY NHẨT

Thông tin cá nhân lý lịch pháp lý của mỗi nhân sự
Dữ liệu chấm công thời gian thực
Chi tiết bảng lương hàng tháng
Mục tiêu công việc và KPI cá nhân theo tháng quý
Lộ trình và kế hoạch phát triển của nhân sự tại công ty
Thông tin tài sản công ty dưới sự quản lý của nhân sự
Chính sách và quy định về làm việc khen thưởng trong công ty cần tuân thủ
Thông tin phòng ban cơ cấu tổ chức công ty

Show More >

Base HRM / What's New in v2.1.33

Sửa lỗi và cải thiện hiệu năng

Choose Download Locations for Base HRM v2.1.33Telegram

Base HRM / Tags

Share Base HRM At Social Media