A2ZAPK

Εόρτιος Πανδέκτης (Εορτές, Συναξάρια, Κείμενα) Δ8.01

Εόρτιος Πανδέκτης (Εορτές, Συναξάρια, Κείμενα) Δ v8.01

Downloads: 1441


Free

Εόρτιος Πανδέκτης (Εορτές, Συναξάρια, Κείμενα) Δ / Specifications

Εόρτιος Πανδέκτης (Εορτές, Συναξάρια, Κείμενα) Δ / Screenshots

Εόρτιος Πανδέκτης (Εορτές, Συναξάρια, Κείμενα) Δ 8.01
Loading... Εόρτιος Πανδέκτης (Εορτές, Συναξάρια, Κείμενα) Δ 8.01
Loading... Εόρτιος Πανδέκτης (Εορτές, Συναξάρια, Κείμενα) Δ 8.01
Loading... Εόρτιος Πανδέκτης (Εορτές, Συναξάρια, Κείμενα) Δ 8.01
Loading... Εόρτιος Πανδέκτης (Εορτές, Συναξάρια, Κείμενα) Δ 8.01
Loading... Εόρτιος Πανδέκτης (Εορτές, Συναξάρια, Κείμενα) Δ 8.01
Loading... Εόρτιος Πανδέκτης (Εορτές, Συναξάρια, Κείμενα) Δ 8.01
Loading... Εόρτιος Πανδέκτης (Εορτές, Συναξάρια, Κείμενα) Δ 8.01
Loading... Εόρτιος Πανδέκτης (Εορτές, Συναξάρια, Κείμενα) Δ 8.01
Loading... Εόρτιος Πανδέκτης (Εορτές, Συναξάρια, Κείμενα) Δ 8.01

Εόρτιος Πανδέκτης (Εορτές, Συναξάρια, Κείμενα) Δ / Description

Ο "Ἑόρτιος Πανδέκτης" είναι ένα μοναδικό πρόγραμμα Ορθόδοξου Συναξαριστή Εορτολογίου και Λειτουργικών Κειμένων που περιλαμβάνει:

-Τους Αγίους που εορτάζουν κάθε ημέρα.

-Τα συναξάρια όλων των Ορθόδοξων Αγίων στη δημοτική.

-Ολόκληρο τον συναξαριστή του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη!

-Όλη την Αγία Γραφή (Παλαιά και Καινή Διαθήκη)

-Το Ευαγγέλιο της ημέρας.

-Τον Απόστολο της ημέρας.

-Όλα τα Λειτουργικά Βιβλία της Εκκλησίας: Μηναίο Παρακλητική Τριώδιο Πεντηκοστάριο Ωρολόγιο Ψαλτήριο κ.α.
Επίσης περιέχει Παρακλητικούς Κανόνες και Εγκώμια στην Παναγία και τους Αγίους.
Το πρόγραμμα εμφανίζει αυτόματα τα βιβλία της ημέρας αλλά μπορείτε να ανοίξετε ταυτόχρονα και όποια άλλα βιβλία θέλετε.
Επίσης μπορεί να υπολογίσει αυτόματα και να εμφανίσει τις Καταβασίες της ημέρας αλλά και πολλές κινητές εορτές αγίων (πχ του Αγίου Γεωργίου).
Έτσι μπορείτε τώρα να έχετε όλα τα Λειτουργικά Βιβλία μέσα στο κινητό σας χωρίς να χρειάζεστε σύνδεση στο Ίντερνετ!

-Επίσης εμφανίζει αν η συγκεκριμένη ημέρα είναι νηστίσιμη ή όχι καθώς και το είδος της νηστείας.

-Τον ήχο της ημέρας (χρήσιμο για τους ψάλτες και όχι μόνο).

--------------------------

Εκτός από τα παραπάνω παρέχει επίσης:

-Δυνατότητα επιλογής του Παλαιού (Ιουλιανού) Ημερολογίου.

-Δυνατότητα αναζήτησης κάποιου αγίου ή εορτής. Ο χρήστης εισάγει μερικά γράμματα από το όνομα του αγίου και το πρόγραμμα εμφανίζει όλες τις αντίστοιχες εορτές για να επιλέξετε ποια θέλετε.

-Δυνατότητα αναζήτησης κινητών εορτών (πχ Πάσχα Καθαρά Δευτέρα κτλ) για ένα συγκεκριμένο έτος. Αρκεί να επιλέξουμε το έτος που μας ενδιαφέρει και τη κινητή εορτή από την αντίστοιχη λίστα και το πρόγραμμα θα μας μεταφέρει στη συγκεκριμένη ημέρα.

-Δυνατότητα αναζήτησης κινητών εορτών βάσει κριτηρίων. Πχ μπορούμε να βρούμε τα έτη όπου μια κινητή εορτή συμπίπτει με συγκεκριμένη ημερομηνία.

-Δυνατότητα αναζήτησης κειμένου (λέξη ή φράση) μέσα στα λειτουργικά κείμενα και την Αγία Γραφή

-Δυνατότητα αντιγραφής του κειμένου των λειτουργικών βιβλίων που εμφανίζεται στην οθόνη.

-Δυνατότητα αποθήκευσης λίστας με τα βιβλία που χρησιμοποιούμε πιο πολύ ("Αγαπημένα") για άμεση επανάκληση.

-Εργαλείο μετατροπής μεταξύ των κοινών αριθμών (123 κτλ) των ελληνικών (α' β' γ' κτλ) και των λατινικών ( I II III IV κτλ)

-Άλλα χρήσιμα εργαλεία αναζήτησης ημερομηνιών (αργίες τριήμερα κτλ)

-Δυνατότητα επιλογής χρωματικών θεμάτων

-Σκούρα χρωματικά θέματα για χρήση σε χαμηλό φωτισμό

-Δυνατότητα δημιουργίας προσαρμοσμένων χρωματικών θεμάτων

Συνολικά περιέχει:
- Πέραν των 6.100 συναξαρίων.
- Πέραν των 3.200 λειτουργικών βιβλίων εκ των οποίων
τα 1.000 είναι ακολουθίες αγίων και τα 230 είναι Παρακλητικοί Κανόνες!

Και όλα τα παραπάνω χωρίς να χρειάζεται να είστε συνδεδεμένοι στο ίντερνετ!

Εάν δεν επιθυμείτε να βλέπετε διαφημίσεις μπορείτε να εγκαταστήσετε την αντίστοιχη έκδοση με πληρωμή:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.charisis.eortiospandektis_noads

Υπάρχουν επίσης εκδόσεις και για iOS (iPhone iPad).
"Portios Pandektis" is a unique program of Orthodox Synaxaristis Celebration and Liturgical Texts that includes:

-The Saints who celebrate every day.

-The synaxaries of all the Orthodox Saints in the primary school.

-The whole congregation of Agios Nikodemos of Mount Athos!

-The whole Bible (Old and New Testament)

-The Gospel of the day.

-The Apostle of the day.

-All the Liturgical Books of the Church: Monthly Intercessory Triodion Pentecost Clock Psalter etc.
It also contains Prayer Canons and Praises to the Virgin Mary and the Saints.
The program automatically displays the books of the day but you can open any other books at the same time.
It can also automatically calculate and display the Descents of the day but also many mobile feasts of saints (eg St. George).
So you can now have all the Functional Books in your mobile without the need for an Internet connection!

-Also shows whether the specific day is fasting or not as well as the type of fasting.

-The sound of the day (useful for the singers and not only).

--------------------------

In addition to the above it also provides:

-Possibility to select the Old (Julian) Calendar.

Ability to search for a saint or holiday. The user enters a few letters of the saint's name and the program displays all the corresponding holidays to choose which one you want.

- Ability to search for mobile holidays (eg Easter Clean Monday etc.) for a specific year. Just select the year we are interested in and the mobile holiday from the corresponding list and the program will take us to that day.

Ability to search for mobile holidays based on criteria. For example we can find the years where a mobile holiday coincides with a specific date.

-Ability to search for text (word or phrase) in liturgical texts and the Bible

-Ability to copy the text of the functional books that appears on the screen.

Ability to save a list of the books we use the most ("Favorites") for immediate redial.

-Conversion tool between common numbers (123 etc) of Greek (a ' b' c 'etc) and Latin (I II III IV etc)

-Other useful date search tools (holidays three days etc.)

-Possibility to choose color themes

-Dark color themes for use in low light

Ability to create custom color themes

In total it contains:
- In addition to 6100 synaxaries.
- In addition to the 3200 liturgical books of which
the 1000 are entourage of saints and the 230 are Prayer Rules!

And all the above without having to be connected to the internet!

If you do not want to see ads you can install the corresponding paid version:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.charisis.eortiospandektis_noads

There are also versions for iOS (iPhone iPad).

Show More >

Εόρτιος Πανδέκτης (Εορτές, Συναξάρια, Κείμενα) Δ / What's New in v8.01

-Προσθήκη συναξαρίων και ακολουθιών για τους προσφάτως αναγνωρισμένους αγίους.
-Προσθήκη του Θεοτοκάριου.
-Εμπλουτισμός των βιβλίων με νέες ακολουθίες.
-Υπολογισμός ημερών της νηστείας Αποστόλων και για το Παλιό ημερολόγιο
-Προσθήκη δυνατότητας αλλαγής της ημέρας στην οθόνη των Λειτουργικών βιβλίων.
-Στον κατάλογο των Παρακλητικών Κανόνων, τώρα δείχνει και την ημέρα που γιορτάζει ο κάθε άγιος
-Προσθήκη δυνατότητας αντιγραφής του κειμένου στο πρόχειρο
-Άλλες διορθώσεις και βελτιώσεις

Choose Download Locations for Εόρτιος Πανδέκτης (Εορτές, Συναξάρια, Κείμενα) Δ v8.01Upload files & Earn Huge Money
SignUp Now

Εόρτιος Πανδέκτης (Εορτές, Συναξάρια, Κείμενα) Δ / Tags

Share Εόρτιος Πανδέκτης (Εορτές, Συναξάρια, Κείμενα) Δ At Social Media